Bemiddeling

Werkwijze

Evenwicht en gelijkwaardigheid

Het doel van bemiddeling is te komen tot een gezamenlijk gedragen akkoord dat evenwichtig is en waarin de belangen van beide partijen en de kinderen vertegenwoordigd zijn. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke win-win situatie: een akkoord dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

Juridisch sluitend akkoord

Bij een echtscheiding of het opstellen van een regeling voor de kinderen, zal de bemiddelaar de gemaakte afspraken in een sluitende en juridisch onderbouwde overeenkomst gieten. Deze overeenkomst wordt vervolgens door de bemiddelaar neergelegd ter griffie van de Familierechtbank.

Ondersteuning

De bemiddelaar neemt het conflict niet uit handen van de betrokkenen om het boven hun hoofden uit te klaren maar helpt partijen om zelf tot  een oplossing te komen. Dit verhoogt de kans dat iedereen zich achteraf in de gemaakte afspraken kan terugvinden en het ook gemakkelijker zal zijn zich aan deze afspraken te houden.

Communicatie

Vaak lukt het niet om zelf tot afspraken te komen omdat het moeilijk of onmogelijk geworden is samen een rustig gesprek te voeren. De bemiddelaar helpt jullie om de dialoog aan te gaan. Hij begeleidt het gesprek en ontmijnt de situatie zodat er in een sfeer van respect gepraat en geluisterd kan worden naar elkaar. 

Deontologie

Vrijwilligheid

Niemand kan gedwongen worden om een bemiddeling aan te vatten of  in bemiddeling te blijven. Het staat elke partij, alsook de bemiddelaar, vrij om op ieder moment de bemiddeling stop te zetten.

Vertrouwelijkheid

Dit werkt in 2 richtingen: de bemiddelaar is gebonden aan het beroepsgeheim, de partijen op hun beurt mogen niets van wat er tijdens de bemiddeling gezegd, gedaan of voorgebracht wordt naar buiten brengen.

Neutraliteit

De bemiddelaar behartigt de belangen van alle betrokkenen. Hij neemt nooit zelf standpunt in en kiest geen partij. 

Inspanningsverbintenis

De bemiddelaar wendt zijn deskundigheid en ervaring aan om partijen te ondersteunen in het zoeken naar  een passende oplossing.